ŠTATÚT SÚŤAŽE
reklamnej a propagačnej súťaže organizátora ENVI - PAK, a.s.
s názvom „Zber nápojových kartónov“ v znení platnom od 18.9.2018
 1. . Základné ustanovenia
  1. Reklamnú súťaž „Zber nápojových kartónov“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04, Bratislava, IČO: 35858010, IČ DPH: SK 2020264290, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3128/B (ďalej ako „organizátor“).
  2. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.
  3. Hracím dňom, kedy je možné zapojiť sa do súťaže, je každý kalendárny deň v termíne od 4.10.2018 od 8:00 hod. do 14.10.2018 do 22:00 hod.; vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 30.11.2018; výsledky budú zverejnené na stránke www.triedime.sk a na Facebook stránke Zelený bod dňa 26.11.2018 po 14:00 hod.
 2. . Účel
 3. Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti povedomie o triedení odpadu, recyklácii a ochrane životného prostredia.
 4. . Trvanie súťaže
 5. Súťaž bude organizátorom realizovaná na území miest Trenčín, Banská Bystrica a Nitra pričom sa uskutoční v čase od 15.10.2018 od 8:00 hod. do 16.11.2018 do 12:00 hod.
 6. . Spôsob propagácie
 7. Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: internetovej stránky www.triedime.sk
 8. . Podmienky účasti v súťaži
  1. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné školy na území miest Trenčín, Banská Bystrica a Nitra, ktoré splnia podmienky/pravidlá súťaže a ktoré zároveň nie sú vylúčené z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník“, „účastníci“, „súťažiaci“).
  2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom, príbuzenskom alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.
 9. . Pravidlá
  1. Zber nápojových kartónov je projekt, ktorého cyklus začína 15.10.2018 a končí 16.11.2018. Súťaž bude vyhodnotená 30.11.2018. Súťažné školy sa zapoja do súťaže zbieraním nápojových kartónov a vyplnením registračného formulára na internetovej stránke www.triedime.sk.
  2. Zapojiť sa môže každá základná škola na území miest Nitra, Trenčín a Banská Bystrica. Podmienkou účasti je vyplnenie registrácie a zadanie platnej e-mailovej adresy a poštovej adresy (výlučne pre potreby zaslania prípadnej výhry) do 14. októbra 2018.
  3. Súťažiaci sú zaradení do súťaže po doručení spätného e-mailu, potvrdzujúceho správnosť/funkčnosť e-mailovej adresy. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berú na vedomie, že doručenie spätného e-mailu môže byť s časovým oneskorením oproti času odoslania vyplneného formulára.
  4. Súťažiaci, ktorý odošle nesprávny kontaktný formulár (napr. neexistujúci e-mail, vymyslené kontaktné údaje a pod.), stráca nárok na výhru; organizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých operátorov prevádzkujúcich webové pripojenie.
  5. Školský zber prebieha v domácnostiach celý mesiac október 2018, pričom veľkokapacitné kontajnery alebo big packy budú v školách pristavené v období 12. až 16. novembra 2018.
  6. Poverení zamestnanci školy vážia a evidujú odovzdané množstvo nápojových kartónov v kilogramoch a po ukončení zberu – po 16.11.2018 vpíšu údaje do formulára, ktorý je súčasťou prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.triedime.sk.
  7. Vyzbierané nápojové kartóny budú odvezené a spracované jednotlivými zberovými spoločnosťami.
  8. Do školského zberu nápojových kartónov je zakázané vhadzovať kartónové obaly (lepenka), papier či plasty.
 10. . Výhra
  1. Jednotlivé zberové spoločnosti nahlásia organizátorovi množstvá nápojových kartónov vyzbierané jednotlivými školami. V prípade nesúladu v údajoch o množstvách nahlásených jednotlivými základnými školami a množstvách nahlásených zberovými spoločnosťami sa za relevantný a rozhodujúci považuje údaj zberovej spoločnosti.
  2. Po skončení zberu nápojových kartónov budú zo všetkých zúčastnených škôl ocenené tri základné školy, ktoré vyzbierali najviac nápojových kartónov za dané obdobie, pričom víťazná škola z každého krajského mesta získa finančnú výhru: 2.000 eur (slovom dvetisíc eur). Títo výhercovia budú zverejnení na stránke www.triedime.sk a na FB stránke Zelený bod dňa 26.11.2018 po 14:00 hod.
  3. Špeciálnu finančnú odmenu 500 eur (slovom päťsto eur) získa základná škola, ktorá vyzbierala najviac kilogramov nápojových kartónov zo všetkých troch krajských miest.
  4. Predmetné finančné výhry v zmysle bodu 7.1 a 7.2 sú predmetom dane z príjmov. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného právneho predpisu.
  5. Vyhodnotenie súťaže uskutoční poverený zamestnanec organizátora. Organizátor je (prostredníctvom svojich zamestnancov) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastníci súťaže získavajú výhru. Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom. Organizátor bude informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní výhry.
  6. V každej zo zapojených škôl bude na základe údajov formulára vyhlásená trieda, ktorá za danú školu vyzbierala najviac nápojových kartónov a žiaci tejto triedy budú odmenení aj drobnými upomienkovými predmetmi a edukačnými pomôckami o triedení odpadu.
 11. . Odovzdanie výhry
  1. Edukačné pomôcky o triedení a upomienkové predmety budú odovzdané jednotlivým školám v období 12. až 16.novembra na základe adresy, ktorú súťažiaci zadali pri vypĺňaní registračného formulára.
  2. Tri hlavné výhry budú slávnostne odovzdané dňa 30. novembra 2018 až po priamom skontaktovaní sa s výhercami. Výhercovia bezodkladne po tom, ako im bolo oznámené, že vyhrali, najneskôr však do piatich kalendárnych dní, sú povinní odpovedať organizátorovi súťaže pre potreby odovzdania výhry.
  3. Organizátor si pred zaslaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercov k preukázaniu skutočnosti, že sú súťažnou osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.
 12. . Osobné údaje a osobnostné práva
  1. Účastníci zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytujú organizátorovi na vopred neurčenú dobu (i) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré poskytnú v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia totožnosti účastníkov súťaže, odovzdania výhry, ako aj (ii) súhlas k tomu, že v prípade ak sa účastníci stanú výhercami, ich mená, priezviská a názov obce, odkiaľ pochádzajú, môžu byť zverejnené na internetovej stránke www.triedime.sk, a na sociálnej sieti Facebook, (iii) súhlas s tým, že osobné údaje účastníkov budú primeraným spôsobom použité v rámci doby trvania súťaže v marketingovej komunikácií organizátora, s príjmom informačných e-mailov počas a po skončení hry v súlade s právnymi predpismi SR a pravidlami na to určenými operátormi mobilného pripojenia SR, (iv) súhlas, že počas trvania súťaže môže byť zaslaný aktívnym účastníkom súťaže maximálne raz za týždeň informačný e-mail; účastníci súťaže sa môžu odhlásiť z príjmu informačných e-mailov/správ zaslaním e-mailu v tvare ENVI-PAK STOP na e-mail pr@envipak.sk a (v) súhlas s tým, že organizátor, technický realizátor a web agentúra môže osobné údaje súťažiacich zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Práva súťažiacich ako dotknutých osôb sú upravené najmä v § 19 zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018.
  2. Každý súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu, ako aj tento svoj súhlas odvolať.
 13. . Osobitné ustanovenia
  1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
  2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
  3. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu triedeného zberu odpadov a recyklácie a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  4. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
  5. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám.
  6. Výhercovia nemôžu svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu/osoby.
  7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaže a jej pravidlá.
  8. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.triedime.sk.
  9. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu.
  10. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Späť
REGISTRAČNÝ FORMULÁR